Comment on page

Phân bổ & Phát hành

Tổng số phát hành mã thông báo CEC là 100 triệu. Ổn định thị trường trên cơ sở thanh khoản Đội ngũ: 15% tổng nguồn cung. 5% sẽ được phát hành 6 tháng sau IDO; 5% sẽ được phát hành sau 6 tháng nữa; sau đó, 15% sẽ được phát hành tuyến tính sau mỗi 6 tháng. tư vấn. 5% tổng nguồn cung. Thời gian khóa là 6 tháng, với mức giải phóng tuyến tính là 15% cứ sau 6 tháng. Bánh xe thiên thần: 6% tổng nguồn cung. 4% phát hành trên TGE. Thời gian khóa là 6 tháng, với một đợt phát hành tuyến tính hàng quý trong 2 năm tiếp theo. Riêng Vòng A: 5% tổng nguồn cung. 8% được phát hành sau TGE. Thời gian khóa là 4 tháng, với một đợt phát hành tuyến tính hàng quý trong 2 năm tiếp theo. Riêng Vòng B: 3% tổng nguồn cung. 10% phát hành sau TGE. Thời gian khóa là 2 tháng, với bản phát hành tuyến tính mỗi quý trong 1 năm tiếp theo. Xây dựng hệ sinh thái: 29% tổng nguồn cung, với mức phát hành tuyến tính là 0,5% mỗi tháng. Chơi để kiếm tiền: 35% tổng nguồn cung, phát hành với tỷ lệ 15% mỗi năm IDO: 2%, 50% được phát hành trong TGE. Thời gian khóa là 1 tháng, với mức giải phóng tuyến tính là 5% mỗi tháng.