Chế độ xếp hạng

Chế độ

Chế độ xếp hạng tập trung nhiều hơn vào cạnh tranh.

Mỗi thứ hạng sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng mùa giải của người chơi.

Sẽ có những rào cản gia nhập đối với chế độ xếp hạng. Chế độ xếp hạng chỉ mở cho những người chơi có NFT anh hùng trên cấp 10.

Nếu người chơi muốn mời bạn bè tham gia chế độ xếp hạng, anh hùng NFT do người mời nắm giữ cũng phải trên cấp 10.

Last updated