Lộ trình

Lộ trình sẽ được điều chỉnh tùy từng thời điểm theo kế hoạch điều hành.
Tháng 7 năm 2021
- Bắt đầu phát triển trò chơi
Tháng 11 năm 2021
- Hoàn thành thử nghiệm Alpha
Tháng 1 năm 2022
- Tài trợ vòng thiên thần
Tháng 2 năm 2022
- Trang web chính thức và báo cáo chính thức - Tài trợ vòng tư nhân
- Bán trước NFT
Tháng 3 năm 2022
- Mã thông báo trên DEX
- Xuất bản chính thức, bao gồm :
Chơi miễn phí
PVP
Phòng trò chuyện
NFT có thể được nâng cấp lên đến Lv.10