Các loại anh hùng

Tổng cộng có 10 anh hùng và các vai trò khác nhau tương ứng với các kỹ năng và thuộc tính ban đầu khác nhau. Họ là Hill, Yamada, Aoi, Astral, Miffy, Canoe, Mariana, Dragonscale, Lazar, Kurosawa, mỗi người có khả năng và thuộc tính khác nhau.

Tăng độ hiếm của việc kiếm được các kỹ năng thuộc tính bổ sung.

Last updated