Mô hình kinh tế mã thông báo

CEBG sử dụng chế độ mã thông báo kép.

Mã thông báo quản trị CEC và mã thông báo trò chơi CEG.

Last updated