Chơi miễn phí

Người chơi được phép chơi thử trò chơi. Sau khi họ hoàn thành quá trình đăng ký. Họ sẽ nhận được một anh hùng miễn phí (không phải NFT). Với điều đó, họ sẽ có thể chơi trò chơi nhưng không thể kiếm được bất kỳ đồng tiền nào như CEC hoặc CEG.

Tất cả những người chơi miễn phí sẽ được kết hợp với nhau.

Chế độ chơi miễn phí chỉ cho phép PVP.

Trong chế độ Chơi miễn phí, có những trận chiến giới hạn dành cho người chơi.

Trong thời gian Chơi miễn phí, người chơi sẽ nhận được phần thưởng $ CEG kèm theo một điều kiện. Phần thưởng $ CEG thu được sẽ được ghi lại một cách tập trung và chỉ có giá trị trong tối đa 48 giờ. Do đó, nếu người chơi muốn nhận được phần thưởng $ CEG kiếm được trong chế độ chơi miễn phí, họ cần mua NFT anh hùng trong vòng 48 giờ. Với NFT anh hùng, người chơi có thể nhận phần thưởng.

Last updated