Chơi nhanh

Kết quả của việc chơi nhanh sẽ không ảnh hưởng đến xếp hạng cuối cùng.

Mọi người chơi đều có thể tham gia Chơi nhanh.

Trong Chơi nhanh, người chơi lập nhóm với bất kỳ bạn bè nào ở bất kỳ cấp độ nào.

Mục đích thiết kế đằng sau là để người chơi thích nghi với lối chơi của CEBG một cách nhanh chóng.

Last updated